Vnitřní řád HC Chotěboř

Práva a povinnosti klubu:
 • Zabezpečit podmínky pro odborný sportovní rozvoj hráčů organizováním sportovní činnosti v ledním hokeji a krasobruslení trenérským a metodickým vedením.
 • Hradit náklady spojené se sportovním rozvojem hráčů dle možnosti klubu.
 • V průběhu sezóny zajistit led na ZS v Chotěboři všem družstvům HC Chotěboř.
 • Zapůjčit dle možností klubu sportovní výstroj hráčům s předností A mužstva, juniorů. Zapůjčená výstroj bude evidována na výstrojních listech a bude se vracet po ukončení sezóny ve stanoveném termínu. Nevrácené nebo úmyslně poškozené rekvizity budou vyúčtovány hráči k úhradě.
 • Pokud hráč změní v průběhu sezóny klub, nebo ukončí činnost, musí zapůjčenou výstroj ihned vrátit.
 • Zajistit hokejové hole pro A mužstvo, dle možností klubu dále případně pro juniory.
 • Zajistit ochranné nápoje pro A mužstvo, dle možností klubu dále případně pro juniory.
 • Zajistit dopravu pro všechna družstva na mistrovská utkání dle rozpisu soutěží, dle možností klubu.
 • Na mistrovská utkání do 40 km od Chotěboře může určit klub dopravu vlastní, tj. sraz před utkáním v místě konání.
 • Přípravná utkání na domácím i cizím hřišti musí být předem nahlášeny a povoleny tak, aby nebyl narušen rozpis trénování na ZS a obsazení ledů provozovatelem ZS. Počet přípravných zápasů hrazených klubem bude stanoven vedením klubu, výdaje ostatních přípravných utkání musí uhradit jednotlivá družstva.
 • Zajistit zdravotní službu na mistrovská utkání dle rozpisu soutěží.
 • Každá kategorie má možnost uspořádat na ZS v Chotěboři jednodenní turnaj (cca 8 hod. dle dohody), na který klub zajistí ledovou plochu a ceny do turnaje. Vybrané startovné od hostujících mužstev složí vedoucí mužstva na sekretariátu HC Chotěboř, hostujícím mužstvům bude vystaven příjmový doklad. Toto si vždy předem zajistí vedoucí mužstva s pokladní klubu.
 • Případné vydělané peníze za domácí turnaj budou použity výhradně na potřeby kategorie, která turnaj uspořádala. Na venkovní turnaje v sezóně má každá kategorie nárok na příspěvek 6.000,- Kč, které si mohou vybrat jako příspěvek na startovné, stravu nebo ubytování.
 • Veškeré doklady za startovné mužstev HC Chotěboř na turnajích musí být vystaveny na HC Chotěboř a po turnaji bezodkladně předloženy pokladní klubu.
 • Trenér nebo vedoucí družstva musí nahlásit termín konání domácího turnaje minimálně 4 týdny před jeho uskutečněním z důvodu včasného zajištění ledové plochy u provozovatele ZS. Veškeré turnaje dále schvaluje výkonný výbor.
 • Jakékoli připomínky a dotazy členů projednává samostatně vedení klubu.


Práva a povinnosti hráčů a funkcionářů:
 • Dodržovat ve všech směrech provozní řád vydaný provozovatelem ZS a kterému se musí klub podřídit jako nájemce podle smlouvy.
 • Udržovat pořádek ve všech prostorách ZS, případné poškození zařízení bude předepsáno k úhradě jednotlivci nebo celému družstvu.
 • Udržovat pomůcky, vybavení, které převzal pro činnost, v naprostém pořádku. Zaviněné poškození bude hráči předepsáno k úhradě.
 • Dodržovat tréninkové hodiny, vstup na ledovou plochu dle rozpisu a pokynů provozovatele ZS.
 • Zajistit si před zahájením soutěží na vlastní náklady lékařskou prohlídku. Potvrzený tiskopis hráč předá vedoucímu mužstva před začátkem soutěží.
 • Hráči a funkcionáři klubu mají vstup na všechny sportovní akce HC Chotěboř zdarma na základě celosezónní průkazky. Průkazka bude hráčům nad 15 let (mladší mají vstupy zdarma) a funkcionářům vydána až po celkové úhradě hráčských i členských příspěvků. Průkazka může být odebrána hráči nebo funkcionáři, který nebude dodržovat vnitřní řád HC Chotěboř.
 • Hráči mládežnických družstev jsou vedeni trenéry a vedoucími družstev, s nimi projednávají veškeré svoje požadavky a připomínky.
 • V sezóně bude vždy pořádán tradiční hokejový turnaj „Memoriál Josefa Boháče“, který zajistí ml. žáci ve spolupráci s vedením klubu.
 • Každý člen HC Chotěboř se musí při sportovní činnosti i v občanském životě chovat podle nejvyšších měřítek cti a morálky. Bude-li jeho chováním klub poškozen, může být tento člen z klubu vyloučen.
 • Kmenoví hráči klubu, vedoucí a trenéři mužstev, včetně družstva krasobruslení, výkonného výboru a kontrolní komise musí být členy Hokejového klubu Chotěboř, z.s. a platit členský příspěvek HC.
 • Členský příspěvek je stanoven na rok a je splatný nejpozději do 31.10. kalendářního roku v hotovosti pokladní klubu. Výši členského příspěvku určí každoročně vedení klubu do 15.5.
 • Hráči všech mládežnických družstev a družstva krasobruslení musí platit členský příspěvek HC.
 • Výši hráčských příspěvků jednotlivých kategorií musí vedení klubu pro danou sezónu zveřejnit do 15.5. kalendářního roku.
 • Hráčské příspěvky musí být uhrazeny v hotovosti do 15.9. kalendářního roku.
 • Hráči z jiných klubů, kteří jsou v našem klubu na tzv. pevné hostování, zde platí hráčské příspěvky.
 • Hráči z jiných klubů, kteří jsou v našem klubu na tzv. střídavé starty, v našem klubu hráčské příspěvky neplatí.
 • Kmenoví hráči HC Chotěboř, kteří se rozhodnou, že danou sezónu budou hrát formou pevného hostování v jiném klubu, si finanční podmínky domlouvají v těchto klubech. Takovýmto hráčům nevzniká nárok na využití tréninkových jednotek v našem klubu. Výjimky lze řešit s vedením HC.
 • Kmenoví hráči HC Chotěboř, kteří budou v dané sezóně hrát v jiných klubech formou tzv. střídavých startů, platí hráčské příspěvky v našem klubu.
 • Při nezaplacení hráčského příspěvku neumožní vedení klubu hráči účast v tréninkovém procesu ani v zápase.
 • Příspěvky při přechodu do jiného klubu během sezóny se nevrací.
 • Za včasnou úhradu příspěvků a jejich kontrolu jsou zodpovědní vedoucí mužstev a pokladní klubu.
 • Rodič hráče, který složí na účet HC Chotěboř sponzorský dar větší než 15 000 Kč, neplatí za hráče v dané sezóně hráčský příspěvek. Vše vždy musí předem konzultovat s vedením klubu.
 • V případě, že někdo z členů HC Chotěboř zprostředkuje finanční příspěvek (např. formou prodeje reklamy, sponzorského daru apod.), má právo na 10% odměnu. Tato částka mu bude vyplacena hned po připsání částky na účet HC Chotěboř, nebo po přijetí do pokladny HC Chotěboř.
 • Před uzavřením smlouvy musí tento člen HC Chotěboř vše konzultovat s vedením klubu, aby nedocházelo k situaci, že za jedním potenciálním sponzorem půjde více lidí žádat o sponzorský dar Smlouvy za pronájem reklamy, či za sponzorský dar mohou uzavírat a podepisovat pouze funkcionáři určeni vedením klubu

 • Tento vnitřní řád HC Chotěboř byl schválen VV HC Chotěboř dne 21.9.2022 a vstupuje v platnost dne 22.9.2022.
 
 
 

© 2003-2023 Oficiální web HC Chotěboř & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS  |  Nastavení cookies